Privacy Policy

INLEIDING
Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over de manier waarop wij informatie verzamelen en verwerken die wij van u verzamelen of die u aan ons verstrekt. Het betreft informatie die u zou kunnen identificeren (“persoonlijke informatie”) en informatie die u niet zou kunnen identificeren. In de context van de wet en deze mededeling betekent “verwerken” het verzamelen, opslaan, overdragen, gebruiken of anderszins bewerken van informatie. In deze mededeling wordt u geïnformeerd over uw privacyrechten en hoe de wet u beschermt.

Wij verbinden ons ertoe uw privacy en de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid te bewaren van alle informatie die u ons verstrekt.

Ons beleid is in overeenstemming met de EU-wetgeving en de Spaanse wetgeving die dienovereenkomstig is geïmplementeerd, met inbegrip van de wetgeving die wordt vereist door de EU General Data Protection Regulation (GDPR).

De wet verplicht ons u te informeren over uw rechten en onze verplichtingen jegens u met betrekking tot de verwerking en controle van uw persoonsgegevens. Wij doen dit nu, door u te verzoeken de informatie te lezen op www.knowyourprivacyrights.org

Behalve zoals hieronder uiteengezet, delen of verkopen wij geen informatie die via onze website is verzameld, en geven deze ook niet door aan derden.

 

GEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN
Wij kunnen verschillende soorten persoonlijke gegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en doorgeven. Wij hebben deze als volgt in groepen onderverdeeld:

Uw identiteit omvat informatie zoals voornaam, achternaam, titel, geboortedatum en andere identificatiegegevens die u op een bepaald moment kunt hebben verstrekt.

Uw contactinformatie omvat informatie zoals factuuradres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummers en alle andere informatie die u aan ons hebt verstrekt voor communicatiedoeleinden.

Technische gegevens omvatten uw internet protocol (IP)-adres, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, browser plug-in types en versies, besturingssysteem en platform en andere technologie op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot deze website.

Wij kunnen anonieme gegevens, zoals statistische of demografische gegevens, samenvoegen voor welk doel dan ook. Anonieme gegevens zijn gegevens die u niet identificeren als een individu. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid van uw persoonsgegevens, maar worden volgens de wet niet als persoonsgegevens beschouwd omdat uw identiteit er niet uit blijkt.

Indien wij echter geaggregeerde gegevens combineren of verbinden met uw persoonsgegevens zodat deze u op enigerlei wijze kunnen identificeren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens en zullen deze worden gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

 

SPECIALE PERSOONLIJKE INFORMATIE
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over uw ras of etniciteit, religieuze of filosofische overtuigingen, seksleven, seksuele geaardheid, politieke opvattingen, vakbondslidmaatschap, informatie over uw gezondheid en genetische en biometrische gegevens. Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens over u.

 

DE GRONDSLAGEN OP BASIS WAARVAN WIJ INFORMATIE OVER U VERWERKEN
De wet verplicht ons te bepalen op welke van de zes gedefinieerde grondslagen wij de verschillende categorieën van uw persoonsgegevens verwerken, en u op de hoogte te stellen van de grondslag voor elke categorie.

Indien een grondslag op basis waarvan wij uw persoonsgegevens verwerken, niet langer relevant is, zullen wij de verwerking van uw gegevens onmiddellijk stopzetten.

Indien de grondslag verandert, zullen wij u, indien wettelijk vereist, op de hoogte stellen van de wijziging en van elke nieuwe grondslag op basis waarvan wij hebben bepaald dat wij uw gegevens kunnen blijven verwerken.

 

INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN OMDAT WIJ EEN CONTRACTUELE VERPLICHTING MET U HEBBEN
Wanneer u een dienst van ons koopt, of anderszins instemt met onze algemene voorwaarden, ontstaat er een contract tussen u en ons.

Om onze verplichtingen uit hoofde van dat contract na te komen, moeten wij de informatie verwerken die u ons geeft. Sommige van deze gegevens kunnen persoonlijke gegevens zijn.

Wij kunnen deze gebruiken om:

uw identiteit te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden
u onze diensten te verlenen
u suggesties en advies te geven over producten, diensten en hoe u het meeste uit het gebruik van onze website kunt halen
Wij verwerken deze informatie op basis van een contract tussen ons, of omdat u ons verzocht hebt de informatie te gebruiken voordat wij een wettelijk contract aangaan.

Wij zullen deze informatie blijven verwerken totdat het contract tussen ons eindigt of door een van beide partijen wordt beëindigd volgens de voorwaarden van het contract.

 

INFORMATIE DIE WIJ MET UW TOESTEMMING VERWERKEN
Door middel van bepaalde handelingen wanneer er verder geen contractuele relatie tussen ons bestaat, zoals wanneer u onze website doorbladert of ons vraagt om u meer informatie te geven over ons bedrijf en onze diensten, geeft u ons uw toestemming om informatie te verwerken die persoonlijke informatie kan zijn.

Waar mogelijk streven wij ernaar uw uitdrukkelijke toestemming te verkrijgen om deze informatie te verwerken, bijvoorbeeld door u te vragen in te stemmen met ons gebruik van cookies.

Wij blijven uw informatie op deze basis verwerken totdat u uw toestemming intrekt of totdat redelijkerwijs kan worden aangenomen dat uw toestemming niet langer bestaat.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een instructie te sturen via info@iberisvillage.com

INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN OP GROND VAN GERECHTVAARDIGDE BELANGEN
Wij kunnen informatie verwerken op grond van een gerechtvaardigd belang, hetzij voor u, hetzij voor ons, om dit te doen.

Wanneer wij uw informatie op deze basis verwerken, doen wij dat na zorgvuldig te hebben overwogen

of hetzelfde doel op een andere manier kan worden bereikt
of verwerking (of niet-verwerking) u schade zou kunnen berokkenen
of u zou verwachten dat wij uw gegevens verwerken, en of u het, alles in aanmerking genomen, redelijk zou achten om dat te doen
Zo kunnen wij bijvoorbeeld uw gegevens op deze grondslag verwerken voor:

het bijhouden van gegevens voor de goede en noodzakelijke administratie van ons bedrijf
te reageren op ongevraagde communicatie van u waarop u volgens ons een reactie zou verwachten
het beschermen en doen gelden van de wettelijke rechten van een partij
het verzekeren tegen of inwinnen van professioneel advies dat nodig is om bedrijfsrisico’s te beheren
het beschermen van uw belangen wanneer wij menen dat wij daartoe verplicht zijn

INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN OMDAT WIJ EEN WETTELIJKE VERPLICHTING HEBBEN
Soms moeten wij uw gegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Zo kunnen wij bijvoorbeeld verplicht zijn om informatie te verstrekken aan gerechtelijke autoriteiten als zij daarom verzoeken of als zij over de juiste machtiging beschikken.

Dit kan ook uw persoonlijke informatie betreffen.

 

KLACHTEN OVER DE INHOUD VAN ONZE WEBSITE
Als u een klacht indient over de inhoud van onze website, zullen wij uw klacht onderzoeken.

Indien wij dit gerechtvaardigd achten of indien wij van mening zijn dat de wet ons hiertoe verplicht, zullen wij de inhoud verwijderen terwijl wij dit onderzoeken.

Als wij van mening zijn dat uw klacht vexatoir of ongegrond is, zullen wij hierover niet met u corresponderen.

 

COMMUNICATIE MET ONS
Wanneer u contact met ons opneemt, hetzij telefonisch, via onze website of per e-mail, verzamelen wij de gegevens die u ons hebt verstrekt om u te kunnen antwoorden met de informatie die u nodig hebt.

Wij registreren uw verzoek en ons antwoord om de efficiëntie van onze activiteiten te verhogen.

Wij bewaren persoonlijk identificeerbare informatie in verband met uw bericht, zoals uw naam en e-mailadres, om onze communicatie met u te kunnen volgen.

KLACHTEN
Wanneer wij een klacht ontvangen, registreren wij alle informatie die u aan ons hebt verstrekt.

Wij gebruiken die informatie om uw klacht op te lossen.

Indien uw klacht redelijkerwijs vereist dat wij contact opnemen met een andere persoon, kunnen wij besluiten om een deel van de informatie in uw klacht aan die andere persoon te geven.

Gebruik van informatie die wij verzamelen via geautomatiseerde systemen wanneer u onze website bezoekt
Cookies
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser op de harde schijf van uw computer worden geplaatst wanneer u een website bezoekt. Zij maken het mogelijk informatie die op een webpagina is verzameld, op te slaan totdat deze nodig is voor gebruik op een andere webpagina, waardoor een website u een gepersonaliseerde ervaring kan bieden en de website-eigenaar statistieken krijgt over hoe u de website gebruikt, zodat deze kan worden verbeterd.

Sommige cookies blijven gedurende een bepaalde tijd actief, bijvoorbeeld een dag of totdat u uw browser sluit. Andere blijven voor onbepaalde tijd bestaan.

Zie: Cookies

Persoonlijke herkenningspunten van uw browse-activiteit
Verzoeken van uw webbrowser aan onze servers om webpagina’s en andere inhoud op onze website worden geregistreerd.

Wij registreren informatie zoals uw geografische locatie, uw internetprovider en uw IP-adres. Wij registreren ook informatie over de software die u gebruikt om op onze website te surfen, zoals het type computer of apparaat en de schermresolutie.

Wij gebruiken deze informatie in geaggregeerde vorm om de populariteit van de webpagina’s op onze website te beoordelen en na te gaan hoe wij presteren bij het leveren van inhoud aan u.

Indien gecombineerd met andere informatie die wij over u weten van eerdere bezoeken, kunnen de gegevens mogelijk worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren, zelfs als u niet bent aangemeld op onze website.

OPENBAARMAKING EN DELEN VAN UW INFORMATIE
Informatie die wij van derden verkrijgen
Hoewel wij uw persoonlijke informatie niet bekendmaken aan derden (behalve zoals uiteengezet in deze mededeling), ontvangen wij soms gegevens die indirect zijn samengesteld uit uw persoonlijke informatie van derden wier diensten wij gebruiken. Dergelijke informatie is niet persoonlijk tot u herleidbaar.

CONTROLE OVER UW EIGEN INFORMATIE
Uw plicht om ons op de hoogte te brengen van wijzigingen
Het is belangrijk dat de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, nauwkeurig en actueel zijn. Gelieve ons op de hoogte te houden indien uw persoonlijke gegevens wijzigen.

Toegang tot uw persoonlijke informatie
U kunt te allen tijde de persoonlijke informatie die wij over u hebben, inzien of bijwerken. Om een kopie van de informatie te verkrijgen, dient u contact met ons op te nemen om dat verzoek in te dienen.

Na ontvangst van het verzoek zullen wij u laten weten wanneer wij verwachten u de informatie te kunnen verstrekken en of wij een vergoeding vragen voor het verstrekken van de informatie aan u.

Verwijdering van uw informatie
Indien u wenst dat wij persoonlijk identificeerbare informatie uit onze bestanden verwijderen, dient u contact met ons op te nemen om uw verzoek in te dienen.

Verificatie van uw informatie
Wanneer wij een verzoek ontvangen om persoonlijke identificeerbare informatie in te zien, te bewerken of te verwijderen, zullen wij eerst redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren voordat wij u toegang verlenen of anderszins enige actie ondernemen. Dit is belangrijk om uw informatie te beschermen.

ANDERE AANGELEGENHEDEN
Encryptie van gegevens die tussen ons worden verzonden
Wij gebruiken SSL-certificaten (Secure Sockets Layer) om onze identiteit aan uw browser te verifiëren en om alle gegevens die u ons verstrekt te coderen.

Telkens wanneer informatie tussen ons wordt overgedragen, kunt u controleren of dit gebeurt met SSL door te zoeken naar een gesloten hangslotsymbool of een ander vertrouwensmerk in de URL-balk of de werkbalk van uw browser.

Hoe u een klacht kunt indienen
Als u niet tevreden bent met ons privacybeleid of als u een klacht hebt, moet u ons dat laten weten.

Iberis Construct heeft een boek voor “klachten/claims” dat ter beschikking staat van klanten die daarom vragen.

Als een geschil niet kan worden opgelost, hopen wij dat u ermee akkoord gaat om te proberen het op te lossen door te goeder trouw met ons in een proces van bemiddeling of arbitrage te treden.

Indien u op enigerlei wijze ontevreden bent over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. Dit kunt u doen bij La Agencia Española de Protección de Datos. Wij stellen het echter op prijs dat wij de gelegenheid krijgen om met u over uw bezorgdheid te praten voordat u zich tot het AEPD wendt.

Bewaartermijn voor persoonsgegevens
Tenzij anders vermeld in deze privacyverklaring, bewaren wij uw persoonsgegevens slechts zo lang als wij nodig hebben

om u te voorzien van de diensten die u hebt aangevraagd;
om te voldoen aan andere wetgeving;
om een claim of verdediging in de rechtbank te ondersteunen.
Naleving van de wet
Ons privacybeleid is zo opgesteld dat het in overeenstemming is met de wet van elk land of rechtsgebied waarin wij zaken willen doen. Als u van mening bent dat het niet voldoet aan de wet van uw rechtsgebied, horen wij dat graag van u.

Herziening van dit privacybeleid
Wij kunnen deze privacyverklaring indien nodig van tijd tot tijd bijwerken. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die hier op onze website staan op de dag dat u onze website gebruikt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, neem dan contact met ons op.